VSF-DVS Policy J13–VSF Fund Management draft 6-6- 20